Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Doradztwo zawodowe

Środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu przyszłych decyzji zawodowych uczniów. Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Dlatego podejście dzisiejszej edukacji do prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmuje wszystkie szczeble kształcenia.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, a także dzieci w oddziałach przedszkolnych.  Zawiera on ogół działań podejmowanych przez placówkę w celu pomocy uczniom w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej wyboru drogi zawodowej, w tym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  • Działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole Przysposabiającej do Pracy koncentrują się na kontynuowaniu działań z zakresu doskonalenia umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych, rozwijaniu komunikacji interpersonalnej...

Szkoła Podstawowa

Celem orientacji zawodowej w szkole podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Przedszkole

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.