Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Terapie

Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych. 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy, zaburzeń komunikacji językowej oraz ich konsekwencji psychologicznych, pedagogicznych i społecznych.

Usprawnianie ruchowe

Usprawnianie ruchowe jest to zespół działań zmierzających do przywrócenia możliwie pełnej sprawności fizycznej a tym samym jak największej samodzielności i niezależności społecznej.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna jest jedną z form zajęć rewalidacyjnych, na których podejmuje się działania mające na celu zapobieganie i leczenie wad postawy. 

Terapia Integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych dostarczonych z otoczenia czyli przez zmysły zewnętrzne (dotyk, słuch, wzrok, węch, smak) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie...