Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Szkoła PdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym po ukończeniu szkoły podstawowej. Wspiera ona uczniów w rozwijaniu umiejętności samodzielnego życia w społeczeństwie, podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej oraz prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.

W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia z zakresu przysposobienia do pracyzajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne, religia/etyka.

W ramach przedmiotów przysposabiających do pracy uczniowie przygotowywani są do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy. Najważniejszym efektem zajęć jest  wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie pewności siebie, umiejętność planowania pracy i radzenia sobie z trudnościami a także coraz większa samodzielność, co w przyszłości ułatwi uczniom lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

To zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie 

Gospodarstwo domowe

Celem zajęć jest wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych wychowanków, ich przygotowanie zawodowe związane z kuchnią i przygotowanymi tam potrawami oraz kulturą spożywania posiłku. 

Rękodzieło artystyczne

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności stosowania różnych technik artystycznych.

Dekoratorstwo, pamiątkarstwo i drobne naprawy

Zajęcia pozwalają uczniom nabywać i rozijać umiejętności związane z obróbką drewna i metalu.