Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Celem edukacji w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na każdym etapie edukacyjnym, głównym zadaniem Szkoły Podstawowej jest edukacja polegająca na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Ponadto, każde oddziaływanie pedagogiczne, dostosowywane jest do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Gruntowna znajomość specyficznych potrzeb każdego dziecka, stanowi podstawę do opracowania przez zespół specjalistów Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Edukacja przebiega w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.