Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

O. Przedszkolne

 

Na terenie naszej placówki funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem.

Prowadzimy terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowywane na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i zawierające realne cele, zadania i treści, miesz­czące się w strefie jego najbliższego rozwoju.

Przedszkole realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci w celu:

  • wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi,
  • wspierania działań wychowawczych rodziców oraz tworzenia warun­ków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
  • objęcia opieką dzieci ze względu na stopień niepełnosprawności i za­pewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

 

Nasi podopieczni mają także możliwość skorzystania z zajęć Wcze­snego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz uczestnictwa w terapiach zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym dają dzieciom możliwość wspól­nej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz dosto­sowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dzieci pracują w odpowiednio przygotowanej sali, która została urządzona uwzględniając ich możliwo­ści i potrzeby psychoruchowe.

Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną, a także podanie rodziców o przyjęcie dziecka do od­działu przedszkolnego.

Zajęcia dydaktyczne

Zadaniem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka i przygotowanie go do pójścia do szkoły. Wszystkie zajęcia przedszkolne realizowane są w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu...

Imprezy okolicznościowe

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w różnorodnych akcjach, uroczystościach, imprezach okolicznościowych oraz konkursach.