Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu rozwijanie funkcji ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecz­nych dziecka z grupy ryzyka i dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny.

Opieką mogą być objęte niemowlęta i dzieci: z grupy ryzyka okołoporodowe­go, ze stwierdzoną niepełnosprawnością, a także te, których rozwój jest nieharmo­nijny lub budzi niepokój.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole. To dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w zajęciach w żłobku lub przedszkolu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizujemy w formie wielospecjali­stycznej i kompleksowej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii inte­gracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, muzykoterapii oraz re­habilitacji ruchowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci obejmuje:

  • - wielospecjalistyczną, kompleksową diagnozę stanu funkcjonowania dziecka,
  • - konstruowanie i ewaluację indywidualnych programów terapeutycznych,
  • - indywidualne zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.
  •  
  • Warunki objęcia dziecka specjalistycznymi formami pomocy: 
  • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.  
  • Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na pla­cówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest małe i nie uczęszcza do przedszkola, szkoły lub placówki opinie wydaje Po­radnia Psychologiczno - Pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
  • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwój.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.  

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: p. Paulina Rozwadowska-Wawryniuk