Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Zasady przyjęć

Zespól Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej organizuje kształcenie dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na dany etap edukacyjny.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z terenu Białej Podlaskiej oraz okolic.  Przyjęcie do szkoły dziecka z terenu miasta Biała Podlaska następuje na postawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, natomiast dzieci spoza terenu miasta na podstawie skierowania Prezydenta wydanego na wniosek Starosty Bialskiego.

O przyjęciu uczniów decyduje ilość wolnych miejsc (liczebność klas jest określona przepisami prawa) oraz możliwości organizacyjne (lokalowe) szkoły.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie następujących dokumentów w kancelarii szkoły:

  • - podanie rodziców o przyjęcie do szkoły/podanie osoby pełnoletniej o przyjęcie do szkoły,
  • - wniosek o skierowanie do szkoły (odpowiednio do prezydenta lub starosty),
  • - aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły,
  • - opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dotyczy wyłącznie zajęć wwrd),
  • - zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • - klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,
  • - informacji o miejscu zamieszkania/zameldowania dziecka (dotyczy uczniów szkoły podstawowej),
  • - okazanie świadectwa szkolnego klasy programowo niższej/ukończenia szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.