Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolaspecjalna.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Kazimierska, e-mail: renata.kazimerska@szkolaspecjalna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833436667. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest ogrodzony, na plac przedwejściowy prowadzi furtka umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Plac przedwejściowy posiada trasę wolną od przeszkód , nawierzchnia dostosowana dla osób niedowidzących i niewidomych. Ścieżka dotykowa

 

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia,

  • wejście główne znajdujące się przy ulicy osiedlowej łączącej ulicę Orzechową z Łukaszyńską, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Do drzwi wejściowych jednoskrzydłowych ( 90 cm) prowadzi podjazd oraz schody z 4 stopni posiadające poręcze boczne.

  • wejście boczne znajduje się od strony parkingu ,dostępne dla  uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły w godzinach pracy szkoły .Do drzwi jednoskrzydłowych ( 90cm ) prowadzi podjazd oraz schody z 3 stopni.

 

Szkoła posiada parking wewnętrzny , wjazd od ulicy osiedlowej łączącej ulicę Orzechową z Łukaszyńską . Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości około 25 metrów od drzwi wejściowych bocznych znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku szkoły są trzy kondygnacje:

  • piwnica , gdzie znajdują się szatnie - brak dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;

  • parter , gdzie znajdują się  kancelaria szkolna, gabinet dyrektora i wicedyrektora, księgowość, sale lekcyjne, sale rewalidacyjne, aula, stołówka szkolna,  toalety oraz toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;

  • I piętro, gdzie znajduje się pokój nauczycielski, sale lekcyjne, sale rewalidacyjne, świetlica szkolna, biblioteka szkolna, gabinet pielęgniarki, toalety oraz toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

 

W budynku szkoły znajduje się winda, schody nie posiadają dostosowań dla osób niewidomych i słabowidzących, korytarze posiadają trasę wolna od przeszkód.

 

W budynku  zastosowano oznaczenie wszystkich pomieszczeń za pomocą symboli AAC, brak jest oznaczeń w alfabecie Brailla, oznaczeń pisanych w sposób kontrastowy, czcionką odpowiednio dużą dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych i informacji głosowych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie  pracownika obsługi pełniącego dyżur w czasie pracy szkoły.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Zespole Szkół Specjalnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Placówka wykorzystuje następująće aplikacje mobilne:

Dzienniczek+ dla systemu Android

Dzienniczek+ dla stemu iOS

Informacje dodatkowe