Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy, zaburzeń komunikacji językowej oraz ich konsekwencji psychologicznych, pedagogicznych i społecznych.

Oddziaływania terapeutyczne mają na celu: wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,  wypracowanie możliwie jak najwyższego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, korygowanie lub usuwanie zaburzeń mowy, usprawnianie narządów artykulacyjnych, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, stworzenie możliwości  porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (AAC).